Author Topic: "____________ _____ (Dirilis Osman) 15 _____ ________" `_(((SMOTRET))) _` ____________ _____ (Dirili  (Read 10 times)

SylviaOKee

  • Newbie
  • *
  • Posts: 18
    • View Profile
______ ________ :
____________ _____ (Dirilis Osman) 15 _____
___ _______
____: 12-06-2019

____________ _____ (Dirilis Osman) 15 _____
____________ _____ (Dirilis Osman) 15 _____

_ _____ _______ __________ ___________? ___________ ________ _____, __ ____________ _ _____. ___ _ __________ ___________ ______? ____ _______ ______ _____ _________ _ 150-_ ________ ______ ____________ TRT 1 Dirilis Ertugrul. _____ _________ _ _____, ___ _______ _____ ______ ________ ____ _____ _________ _____, ________ _______ ________ ____ _________ __________ _____ ____________ _______, _______ ______, _________ ___ __ __________ ___________, _ ________ _______ ________ __ _______ _______. Burak Ozcivit ________ ______ ____________ ___ ______ _____! _ ___ _____ ________ ________? ____ ____________ _________. __ ______ ______ _____ ________ ___ ___ _______ _____ __ _____ ___________ ______.
_____________ _______ Ertugrul _________ _ ___________ _______ ________ ____ ____ ______ _____ ______. ____ _____ _________ __ _____ ______ __ 150-_ ________. ___________ ________ _________ _____ ____________ ____ ________, _________ _________ ________ ______. Burak Ozcivit'in, __ ________ _____ _______ _____ __________ _________ ________, __ ___, ____ ___________ __ __________ _______ _ _________ ___________ ___________ _______ ________ ___________, ____________ _ _______ _____________ _____ _______ ______ ______, ______ _______ _ __________ Resurrection Osman _________ _________ __ ____ _______. _____ _______ ____________ ___ ____ ________. _____________ ________ ___ ______ _______ ______ _____, _______ ___________ _______ _____ ________ __ _______ ___ _____ ________ _ ______ ________ _________. ___________ _________ _______ _____ _________, _ _____ _____ _____________ Dirilis Ertugrul _________________ _______. ________ _________ ____________ ______ ______'___ _______ _____.

___ _______ _______ ______?

_________ _ _____ ____________ _____________ ______ TRT Dirilis Ertuulrul, _______ _______________ _ _______ __ ____ __ ______ _____, ______________ ________ _ ___ _______ __ ___ _______ __ ____ ______. __________ _ ______ ________ ____ _____ _____ _______ ________ _______ _______ _______ ______ _____ _________ _ ____ _______ ______. _ _______ _____ ________ _______ ___ ______ ____________.

__________ _ ___ _____________ _____ _______ ______ ______ __________ ___ _______ _________ ______ ___________: _________ Dirilis Ertugrul, ___ ___ ______ ____________ _______ ___ _________ __ 65 _______ __ ____________ __________ ______ ____, ___________ ___________ __________ Dirilis Osman _ ______ ___ 2019-2020 __.

________ Ertugrul _ _______________ ___________, _____ __ ___________ ____ ________ _________ ______________ ____________ __ ______ ____________ _________ _ _______ ____________, _ _____ __ _________ _________ _____ ____ Ertugrul Bey _________ __ ___ __________ _________ ________ ______ _ ________.

___ __________ OZCIVIT DIRILIS ERTUGRUL _________?

______ _________ TRT 1 Dirilis Ertugrul Burak Ozcivit'in __ ________, ______ __ _______ ____ ___________ ________ __________ _______, __________ ____ _____ _________ _____ ___________, __________ _ __________ _____________ _____ _______ ______ ______, _______ _______ __ _____ _________ _________ _ _______.

_______ _______ ________________ ___ ________ _______. _______________ ______ _________________ ______ ____, _______ ____ _________ _____ ___________ ___ __________ __ _____ ________ _ _________ ________ _________.

______ ______ _____ ____ __ __________ __________ ________ __________ ______ _______ _______ _______ _______________ ___ _________ ______ ___________ ____________ _____ _________ _______.

____ ____________ _________ ______ ________, ___ _______ _________ ______ _____ _ ______ _____. _ ___________ __ ____ __________ ______ _________ ______ ____ _______ ____, _______ _________ _______ __ ___ __________, _________ ____ _______ _______ _______.

_______ _______ ______:
____________ _____ (Dirilis Osman) 15 _____
____________ _____ (Dirilis Osman) 15 _____
____________ _____ (Dirilis Osman) 15 _____