Author Topic: "__________ _____ (Dirilis Osman) 15 _____ ________" `_()_` __________ _____ (Dirilis Osman) 15 ____  (Read 17 times)

XiomaraBod

  • Newbie
  • *
  • Posts: 1
    • View Profile
________ ______ :
__________ _____ (Dirilis Osman) 15 _____
_______ __ _______
_____: 12-06-2019

__________ _____ (Dirilis Osman) 15 _____
__________ _____ (Dirilis Osman) 15 _____

___ ______ _________ ___________? ___________ ________ ____, _____ ____________ _ ______________ _____. ___ _ ____ ___________ ___________ ______? ____ _______ ______ _____ _____ 150-_ ________ ___________ ____________ TRT 1 Dirilis Ertugrul. __ _______ ________ __ _____ _____, ___ _________ _ _____ ______ __________ ____ _ ____ _____ _________ _______ ______ _____, _________ ______ ________ _________ _________ __________________ ___ __________ ___________, _______ ______, _________ _ __________ _______, __ ___ _______ ________ _ __________ _______ _______. Burak Ozcivit _______ ____ _____________ ____ _ _____ ___ _____ _____! ___ _____ ________ ___________? ____________ ______ ____________ __________. __ ______ ____________ ___ ____________ ______________ _____ __ _____ ___________ ______.
_____________ ___________ Ertugrul _____ ___________ _______ ______ __________ _________ ____ ______. _______ ____ ___ ___ ___________ _______ _ _____ ______ __ 150-_ ________. ________ ________ _______ ____ ____________ ___, _ ____ __________ ___________ ______. Burak Ozcivit'in, _ ________ _____ _______ __ ________ _________ _______, __ _____, ____ ____________ __ ________ ___________ _ _________ __ __________ _______ _______ ________ ___________, _________ ___ __ _____________ ___________ ______ ______, _____ _______ __ Resurrection Osman _________ _________ __ ___________. ________ _______ _________ _ ____ _ _____ ____. ________ ____________ __________ ______ _____, _______ ____________ _________ ________ ____ __ _ _____ __ _____ _____ ________ _ ____ ____. _____ _________ _______ _____ _________, ___ ______ __________ Dirilis Ertugrul _________________ _____. ________ __________ _____ _______ ______ ______'_________ _______ _____.

_ ___ _____ ________ _____________ ______?

_________ _ _____ _________ ________ _____ TRT Dirilis Ertuulrul, ___ ___ ____ _______________ __ _______ _______, _____ ______________ ___________ _ _____ _______ __ _______ __ ______. ___________ ___ _______ ______ _____ _____ _______ ______ _____ _______ _____ _____ __ ________ _______ ______. _ ______________ _____ _________ _____________ ___ _______ ________.

_________ _ ___ _____________ _______ ______ ______ ________ _______ _____ _________ _________________ ___________: __________________ Dirilis Ertugrul, _______ ___________ ________ ___ _ ____ 65 ____________ __ ____________ _____ ____, __________ ___________ __________ Dirilis Osman __ _______ 2019-2020 __.

_________ Ertugrul _ ______ __________ ___________, _______ _____ ____________ _______ ________ _________ _ ____ ______ ____ _ ___ ___________, _ ________ ____ _________ ___ _____ ___ ____ Ertugrul Bey ______ __ _____ ____________ ________ __ _________.

___ ______ ________ OZCIVIT DIRILIS ERTUGRUL _________?

___ _________ TRT 1 Dirilis Ertugrul Burak Ozcivit'in _ _________, _________ __ ___ ___ ____ ____________ ___________, __________ __________ _______ ____ _ _______ _________ ___________, ________ _ _____________ _____________ ________ ______ ______, _______ ______ _______ __ _ _______ __________ __________ __ ___________.

_______ _______ _________ ___ ____ _ _____ ____. ________ ______ _____ _______ ________ ______ ____, _______ _____ ________ _______ ______ ________ _ _____________ ______ __ _____ ________ ___ ________ ____.

_____________ _________ _ ______ ____ __________ _______ _______ ________ ___ _______ _______ _______ _______________ __ _ _________ ________ _________ ___ ________ _________ _______.

___ ____________ _____________ ______ ________, ___ _______ ________ ___ ___ ___ ______. ______ __________ __ _________ _________ ____ ________ _______, ______ _________ _________ __ ___ __________, ____ _______ _____________ __ _______.

_______ ___________ __________________:
__________ _____ (Dirilis Osman) 15 _____
__________ _____ (Dirilis Osman) 15 _____
__________ _____ (Dirilis Osman) 15 _____